Rodzaje rachunków bankowych

Podstawowe rodzaje rachunków bankowych

Podstawowym rodzajem rachunku bankowego jest rachunek bieżący. Jest to forma konta bankowego, w której bank oferuje nam standardowe konto, na które będzie przychodzić nasze wynagrodzenie. Poprzez to konto będziemy też regulowali nasze zobowiązania wobec innych podmiotów. Drugą formą rachunków bankowych są rachunki bądź konta pomocnicze. Ich celem jest wykonywanie różnych operacji finansowych w np. innych bankach, lub też jest ono używane do specjalnych rozliczeń w ściśle określonym celu. Takim rachunkiem może być np. subkonto, na które wpłacane będą należności za telewizję. Trzecim rodzajem rachunków bankowych jest rachunek lokaty terminowej. rodzaje rachunków bankowychJest to rachunek, którego zadaniem jest przetrzymywanie środków osoby je wpłacającej, w celu późniejszej ich kapitalizacji w określonym terminie. Czwartym, bardzo podobnym do trzeciego rachunkiem bankowym jest rachunek oszczędnościowy. Jego idea polega na tym, że również może on przetrzymywać pieniądze jak rachunek lokaty terminowe, jednakże właściciel tych środków może te pieniądze wypłacić w żądanym przez siebie czasie, bez utraty odsetek, jak to ma miejsce w lokacie. Piątym rodzajem rachunków bankowych jest rachunek walutowy. Jest to konto bankowe, na którym zbierają się środki finansowe wyrażone w innej niż w złotówkach walucie. Służą one głównie do otrzymywania wynagrodzenia w innej walucie, bądź też innych operacji finansowych z zastosowaniem waluty obcej.

Inne, mniej znane formy kont bankowych.

Poza tymi bardziej znanymi i wymienionymi formami rachunków bankowych istnieją też formy mniej znane, które już nie są tak pospolite wśród ludzi. Pierwszym z takich rodzajów kont bankowych jest z pewnością rachunek wspólny. Jest to rachunek, który jest użytkowany przez kilka osób jednocześnie. Rachunek ten może być np. wykorzystywany przez małżonków do wspólnego zarządzania swymi finansami. Kolejną formą takich kont jest rachunek NOSTRO. W dużym uproszczeniu jest to rachunek banku krajowego w banku zagranicznym. Odwrotnością rachunku NOSTRO jest rachunek LORO, czyli rachunek banku zagranicznego w banku krajowym. Obydwa te rachunki, czyli NOSTRO i LORO służą do obsługi rozrachunków międzybankowych.

Specyficzne formy rachunków bankowych.

Można też wyróżnić bardzo ciekawe formy kont bankowych, których specyfika wiąże się z tym, że nie są one rachunkami bankowymi pod kątem prawnym, choć niewątpliwie do pewnego stopnia takimi rachunkami w sensie ogólnym są. Takim kontem może być rachunek maklerski, dzięki któremu można nabywać i sprzedawać papiery wartościowe na giełdzie, a także rachunek kredytowy, który będzie używany do spłaty zobowiązania kredytowego. Obydwa konta nie są pod względem prawnym rachunkami bankowymi, ponieważ rachunek kredytowy charakteryzuje się ciągłym ujemnym saldem, a rachunek maklerski może również deponować papiery wartościowe, które przecież nie są gotówką. Tymczasem rachunek bankowy musi pod względem prawnym posiadać dodatnie saldo i jednocześnie gromadzić kapitał w postaci pieniądza.